Ống Thép Hộp Đen

TT TÊN SẢN PHẨM ĐÓNG BÓ TRỌNG LƯỢNG ĐƠN GIÁ (VNĐ/BÓ)
1 Hộp 10 x 10 x 0.7 –> 1.2 196 0.20 –> 0.32 (Kg/m)
2 Hộp 10 x 20 x 0.7 –> 1.2 150 0.31 –> 0.51 (Kg/m)
3 Hộp 10 x 30x 0.7 –> 1.4 120 0.42 –> 0.80 (Kg/m)
4 Hộp 12 x 12 x 0.7 –> 1.4 196 0.25 –> 0.45(Kg/m)
5 Hộp 12 x 32 x 0.7 –>2.0 120 0.46–> 1.23 (Kg/m)
6 Hộp 13 x 26 x 0.7 –>1.5 196 0.41–> 1.83 (Kg/m)
7 Hộp 14 x 14 x 0.7 –> 1.5 196 0.29 –> 0.57 (Kg/m)
8 Hộp 14 x 24 x 0.7 –> 2.0 150 0.40–> 1.04 (Kg/m)
9 Hộp 15 x 35 x 0.7 –> 2.0 120 0.53–> 1.42(Kg/m)
10 Hộp 16 x 16 x 0.7 –> 1.5 144 0.33 –> 0.67 (Kg/m)
11 Hộp 20 x 20 x 0.7 –> 2.5 120 0.42–> 1.33 (Kg/m)
12 Hộp 20 x 25 x 0.7 –> 2.5 120 0.48 –> 1.53 (Kg/m)
13 Hộp 20 x 30 x 0.7 –> 2.5 100 0.53 –> 1.72(Kg/m)
14 Hộp 20 x 40 x 0.7 –> 3.0 70 0.64 –> 2.48 (Kg/m)
15 Hộp 25 x 25 x 0.7 –> 2.8 120 0.53–> 1.90 (Kg/m)
16 Hộp 25 x 50 x 0.9 –> 3.0 48 1.03 –> 3.19 (Kg/m)
17 Hộp 30 x 30 x 0.8–> 3.0 80 0.73 –> 2.48 (Kg/m)
18 Hộp 30 x 60 x 1.0 –> 3.5 40 1.37–> 4.48 (Kg/m)
19 Hộp 40 x 40 x 0.9 –> 3.5 42 1.10 –> 3.93 (Kg/m)
20 Hộp 40 x 80 x 1.2 –> 4.0 24 2.21 –> 6.93 (Kg/m)
21 Hộp 40 x 100 x 1.4 –> 4.0 24 3.00 –> 8.18 (Kg/m)
22 Hộp 50 x 50 x 1.5 –> 4.0 30 2.27 –> 5.67 (Kg/m)
23 Hộp 50 x 100 x 1.5 –> 4.0 20 3.45 –> 8.81 (Kg/m)
24 Hộp 60 x 60 x 1.5 –> 4.0 20 2.74 –> 6.93 (Kg/m)
25 Hộp 60 x 120 x 1.5 –> 4.0 15 4.15 –> 10.69 (Kg/m)
26 Hộp 75 x 75 x 1.5 –> 4.0 16 3.45 –> 8.81 (Kg/m)
27 Hộp 90 x 90 x 1.5 –> 4.0 16 4.15 –> 10.69 (Kg/m)
28 Hộp 100 x 100 x 2.0 –> 4.0 16 6.13 –> 11.95 (Kg/m)
29 Hộp 100 x 150 x 2.5 –> 6.0 12 6.13 –> 11.95 (Kg/m)
30 Hộp 100 x 200 x 2.5 –> 6 8 11.543 –> 26.904 (Kg/m)
31 Hộp 125 x 125 x 2.5 –> 6 10 9.580 –> 22.191(Kg/m)
32 Hộp 150 x 150 x 2.5 –> 8.0.0 8 11.543> 26.904(Kg/m)
TT